Fatiha (EL-FATIHA)


Pojam el-fatiha je arapskog podrijetla i u doslovnom prijevodu znači „otvaranje“, a označava prvo poglavlje muslimanske svete knjige Kur'ana, koje se sastoji od sedam ajeta u kojima se iskazuje molba Allahu za upućivanje na pravi put i zaštitu od zla.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Priredio: Dražen Kustura

Ova sura ima posebnu ulogu u životu vjernika muslimana jer se uči na svakom rekatu namaza. Fatiha je najpoznatija molitva muslimana, koju se moli na izvornom arapskom jeziku, a njezini stihovi glase: „Bismillahi rrahmani rrahim, ElHamdu lillahi  rrabil-alemin, Er-rahmanir-rahim, Maliki jevmid-din, ijjake n’abudu ve ijjake neste’in, ihdines-siratel mustekim, siratallezine en’amte alejhim gajril-magdubi’alejhim veled-dallin!“

Prevedeno na hrvatski ovi redci prvog poglavlja Kur’ana znače: „U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!“

Zanimljivo je da sura elfatiha ima čak 15 naziva, a oni su: početak knjige, majka knjige, majka Kur’ana, sedam sličnih ajeta, Kur’an časni, zahvala, molitva, namaz, lijek, duševni lijek, osnova Kur’ana, štitnik, dovoljna molitva i riznica.

Prema islamskoj tradiciji, Muhammed je za ovu suru Ubeju ibn Ka’abu kazao kako se ništa slično ne nalazi ni uTevratu (Tori), ni u Indžilu (evanđeljima) niti u Zeburu (psalmima) te ju stoga muslimani iznimno vrjednuju.