Sarajevo

»Hrvatska Sloga« proti našemu Nadbiskupu


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Na sam dan svečanoga ustoliče­nja našega nadbiskupa preuzv. g. dra Ivana Šarića, izrigala je »Hrvatska Sloga«, glasilo tako­zvane težačke stranke, tako bezo­čan i besraman napadaj na našeg natpastira, da smo upravo prisilje­ni, osvrnuti se u nekoliko riječi na taj nekulturni ispad naših liberalaca, koji se grade nekakvim pred­stavnicima hrvatskog katoličkoga naroda u Bosni. Ima u Sarajevu kojekakvih novina — u svemu de­vet dnevnika. Njima upravljaju većim dijelom inovjerci, a ako ima katolika, koji uregjuju koje ov­dašnje glasilo, nije im baš stalo do katolištva i do katoličke Crkve. Ipak su sve ove novine ili šutjele ili pak u pristojnom tonu i s nekim poštovanjem zabilježile svečani čin ustoličenja Vrhbosanskoga nadbiskupa. Jedinu je iznimku u tom pogledu učinila. »Hrvatska Sloga«, dakle list, koji hoće da bu­de glasilom bosanskih Hrvata-katolika i glasilom jedne stranke, koja prema svojim pravilima ispo­vijeda kršćanska načela. Taj je list u svom broju od 18. lipnja napao u posebnom članku tako ogavno i odurno na Vrhbosanskoga nad­biskupa, da su se zgražali i naj­vjerniji pristaše takozvane »težač­ke« stranke. Ne možemo se pobliže upuštati u polemiku s tim gnus­nim listom, jer nam toga ne dopu­šta pristojnost, pa niti pravac na­šega nepolitičkoga lista. Spomenut ćemo samo jedno. »Hrvatska Sloga« zamjerava ponajviše Svetoj Stolici što ona nije upitala gg. Durbešića i Šuteja, koga da na­mjesti za vrhbosanskoga nadbis­kupa. Nije im dosta, što je Sveta Stolica kod biskupskih imenovanja u našoj državi donekle vezana na pristanak vlade: naši bi liberalni »težaci« htjeli da skuče slobodu katoličke Crkve dotle, te bi se morao Papa upuštati u prego­vore s pojedinim klikama i politič­kim strankama i strančicama, pri­je nego što bi smio imenovati pa­stira kojoj biskupiji. Beogradska se vlada preko tri godine opirala imenovanju nadbiskupa dra Šarića, i pošto je napokon ipak popustila uslijed odlučnog držanja Svete Stolice: javlja se klika iz »Hrvat­ske Sloge«, pa psuje na nadbisku­pa, na Papu i na sav svijet, što se Sveta Stolica usudila popuniti vrh­bosansku nadbiskupsku stolicu, a da nije prije upitala za savjet jed­noga Crespija, Durbešića i sličnu čeljad. Nama je drago, što je »Hr­vatska Sloga« tom prigodom po­novno posvjedočila svoje raspolo­ženje prema Crkvi. Blato, što ga ona baca na našega nadbiskupa, pada na obraz njezinih mentora. A svećenici će naši barem sada znati, koja im je dužnost u pogledu toga lista.

Nedjelja 1922. / br. 27 / str. 6