PO SVIJETU RIM

Nakon izbora Svetog Oca Pija XI.


Neizmjerna radost obuzela je ci­jeli Rim, kada se dne 6. veljače ne­koliko časaka iza podne pronijela vesela vijest, da je izabran novi otac kršćanstva i namjesnik Kristov na zemlji, te da je izbor pao na kardinala i nadbiskupa milan­skoga Achilla Ratti. Premda je u ono vrijeme padala u Rimu jaka kiša, bile su se skupile nepregled­ne i hiljade naroda na trgu pred  crkvom sv. Petra.

U 11 sati i 40 časaka najavio je kratak bijeli dim iz dimnjaka po­vrh Sikstinske kapele, da je Papa izabran. Pol sata kasnije pojavi se na balkonu bazilike kardinal Bisletti okružen od više crkvenih pre­lata i saopći po starom običaju iz­bor novoga Svetoga Oca. Prelati su dali narodu znak, da ostane na tr­gu, jer da će Sveti Otac sa vanj­skoga balkona podijeliti prvi svoj apostolski blagoslov, a ne u samoj crkvi, kako je to dosada bio običaj. Mnoštvo vjernika, koje se već na­lazilo u bazilici, pohrlilo je iz cr­kve na trg, da vidi novoga Papu.

U 12 sati i 40 časaka otvore se veliki prozori na vanjskomu bal­konu. Preko balkona prostrli su komornici ćilim s papinskim gr­bom. Pojavi se papinski križ, za njim najstariji kardinal-djakon Bisletti. Nastade grobna tišina. Nepregledna svjetina mramorkom se ušutila i pozatvarala kišobrane. I pojavi se Sveti Otac u velikom crvenom plaštu preko bijele svoje papinske odjeće. U taj čas zaori zaglušno klicanje Svetome Ocu. Hiljade šešira i maramica mašu mu u pozdrav. Vojska, što je na trgu pravila red, iskaza Papi voj­ničku počast. Oduševljeno klica­nje sleglo se na čas, dok je Sveti Otac podjeljivao blagoslov gradu Rimu, cijelome svijetu i svima na­rodima, koji se s tolikim poštova­njem i odanošću kupe oko stolico svetoga Petra. Papa je zapjevao prvi svoj apostolski blagoslov ja­kim, čvrstim glasom.

Iza blagoslova narod je opet udario u klicanje, dočim je sveča­na povorka sa Svetim Ocem pola­zila u vatikanske odaje.

Nedjelja 1922. / br. 9 / str. 6