Naše katoličke škole


U nadbiskupiji Vrhbosanskoj podržavaju naše požrtvovne ženske redovničke družbe 1 katoličku žensku učiteljsku školu, 7 viših djevojačkih škola 15 katoličkih osnovnih škola. U biskupiji Banjalučkoj ima 13 viših i osnovnih katoličkih škola, a u biskupiji Mostarskoj 4. U svemu ima dakle u Bosni i Hercegovini 40 katoličkih škola, što ih podržavaju naše dobre katoličke redovnice. U tim se školama odgaja na hiljade naše katoličke djece. Sve su te škole na visini svoga zadatka, postizavaju u nastavnom pogledu najbolje uspjehe, školska im oblast izdaje najljepše svjedodžbe, a što je najglavnije: katolička se djeca u tim školama odgajaju u katoličkom vjerskom i ćudorednom duhu.

Tko uzdržava te škole?

Sve naše katoličke škole osnovane su prije prevrata, prije našega narodnoga ujedinjenja. Raznim milodarima i uz žrtve katoličkih ženskih kongregacija podignute su školske zgrade i nabavljena potrebita nastavna sredstva. Vlada nije doprinosila za osnutak ovih škola sa svoje strane ništa. Tek je pojedinim školama davala neku neznatnu milostinju: po par stotina kruna godišnje. Škole su uzdržavale časne sestre same svojim ručnim radom, podučavanjem u glazbi i potporama sa strane.

Nakon prevrata zapale su naše katoličke škole u velike novčane neprilike. Strahovita skupoća nije poštedila ni naših katoličkih škola. Kakio će se održati? Kako će namaknuti najnužnija sredstva za uzdržavanje učiteljica i školskih zgrada? Katoličke su škole bile napokon prisiljene, da uvedu neku čednu školarinu za djecu, što pohađaju te zavode. Na taj na­čin, koji inače nije običan u kato­ličkom školstvu, spasile su se na­še katoličke škole u ova teška vre­mena. Pa i ova neznatna školari­na ni iz daleka nije dovoljna, da uzdrži sve te naše kole na životu.

Nedjelja 1922. / br. 41 / str. 1