Vatikanski Grad

Veliko uzbuđenje radi hapšenja u Njemačkoj


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Hapšenje velikog broja katoličkih omladinaca u Njemačkoj izazvalo je veli­ko uzbuđenje u Vatikanu. U vezi sa hap­šenjem sto pedeset svećenika i omladinaca u Dusseldorfu, koji su optuženi »za zavjeru protiv sigurnosti u državi«, »Os­servatore Romano« donosi ovaj komentar:

»Svaka istinska zavjera protiv sigur­nosti Crkve i njenih prava završava se imaginarnim komplotom protiv sigurno­sti države od strane katolika. To je stara praksa. Vatikanski organ saznaje s dru­ge strane, da je odgojno narodno sredi­šte katoličke organizacije, čije je sjedi­šte u Munsteru, zatvoreno od stane vla­sti, da je isto tako zatvorena škola za odgoj vijeća katoličkih omladinskih or­ganizacija, da je puna djelatnost katolič­ke omladine postala nemoguća na osno­vu uredaba o zborovima i sastancima«.

Katolički tjednik 1936 / br. 8 / str. 3