Katolički nauk u suvremenom društvu


Zbornik radova "Teologija pred izazovima: Identitet – Migracije – Sveučilište" skup je teoloških i srodnih radova ranije predstavljenih u obliku predavanja na teološkim skupovima, a u organizaciji Hrvatske sekcije Europskog društva za katoličku teologiju.

Zauzimanjem izv. prof. dr. sc. Valerije Kovač i doc. dr. sc. Denisa Barića, zbornik 11 teoloških i sadržajno bliskih radova ugledao je svjetlo dana u Zagrebu 2021., u izdanju nakladne kuće Kršćanska sadašnjost.

Dijalog s Božjom riječju

Ovaj se zbornik radova sastoji od predgovora, triju dijelova i završne riječi.
U predgovoru naslovljenom Hrvatska sekcija Europskog društva za katoličku teologiju – pogled iznutra,autor prof. dr. sc. Tonči Matulić iznosi postignuća Hrvatske sekcije i njihov doprinos na polju promicanja nesebičnih ciljeva akademske katoličke teologije. Ovo djelo je produkt godišnjih, tematskih, teoloških kolokvija koji su okupljali hrvatske teologe te sve druge ljubitelje teološke misli.
Naglasak prvog dijela je na identitetu teologa i na njegovu poslanju u suvremenom svijetu.
Javna teologija tema je kojom se bavi prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, a koja zaključuje kako su subjekti javne teologije svi oni koji se javno bave teologijom te na različite načine interpretiraju vjeru. Naglasak je na teologiji kao licu vjere okrenutom javnosti.
O identitetu teologa piše doc. dr. sc. Branko Burić promatrajući ga kao „čovjeka Crkve“ na kraju zaključujući kako je neizmjerno važna ta eklezijalna dimenzija teologove vjere.
U zadnjem radu prvoga dijela Zbornika zanimljiva naslova Teolog: homo sapiens, autor doc. dr. sc. Ivan Dodlek oslanja se na razmišljanje teologa Petera Hünermanna koji prednost ispred teologa kao vjernika, društvenog bića i bića uvjerenja te kao čovjeka Crkve, daje homo sapiensu – mudrom čovjeku koji bi uvijek pokušavao pronaći odgovore na uobičajene probleme čovječanstva.

 

Teologija i migracije

U prvom radu drugoga dijela Zbornika prof. Tonči Matulić govori o ophođenju prema izbjeglicama i strancima kroz biblijsko-teološku perspektivu. Zaključuje kako je svaki stranac prilika za svjedočenje vjere u Isusa Krista koji se i sam poistovjetio sa strancem.
Kada je riječ o konkretnim „strancima“ poput ratnih izbjeglica i ekonomskih migranata, kroz drugi članak doc. dr. sc. Mislav Kutleša pokušava ustanoviti (ne)opravdanost ksenofobije i objasniti kako bi se kršćanstvo trebalo odnositi prema migracijama, pritom ne odbacujući svoj identitet i kulturu.
U trećem članku prof. dr. sc. Juro Zečević Božić piše o kršćanima na Bliskom istoku zaključujući kako bi bolji status kršćana bio postignut prvotno prekidom ratnih sukoba iza kojih bi uslijedilo jačanje ekonomije te uspostava smislena dijaloga i suradnje.
Rad koji slijedi bavi se izbjegličkom krizom u kontekstu straha od islamizacije Europe. Autor doc. dr. sc. Tomislav Kovač stavlja naglasak na međureligijski i međukulturalni dijalog, bez pokušaja europeizacije islama ili islamizacije Europe.

 

Teologija i znakovi vremena

Treći dio Zbornika naslovljen je Veritatis gaudium: značenje, izazovi, perspektive, a članci su napisani u svjetlu navedene apostolske konstitucije o crkvenim sveučilištima i fakultetima.
Razmišljajući o zadaći teologije u suvremenom društvu, prof. dr. sc. Stipe Kutleša zapaža kako je Crkva od početaka nerazdvojno povezivala filozofiju i teologiju te kako je suvremeno društvo izazov za sadašnju, ali i buduću teologiju.
Razlog današnje krize teologije, kako je naglašeno u članku prof. dr. sc. Ivana Šarčevića, je šutnja teologa koja proizlazi iz prijezira prema knjigama i znanju pod maskom jednostavnosti vjere uzrokujući time duhovno siromaštvo.
Kako bi se obnovili crkveni studiji, prema Veritatis gaudiumu, potrebni su kriteriji duhovno-intelektualnog uvođenja u navještaj, dijalog na čitavom području te povezivanje različitih disciplina, navodi u svojem radu dr. sc. Jakov Rađa.
Posljednji članak ovoga rada govori o apostolskoj konstituciji Veritates gaudium u svjetlu kanonskog prava. Autorica doc. dr. sc. Lucija Boljat objašnjava narav i strukturu nove konstitucije iz perspektive kanonskog prava. Nadalje, u tekstu su predstavljene novine kanonskih odredbi poput studiranja izbjeglica bez dokumenata, učenja na daljinu i slično.

Zbornik radova Teologija pred izazovima: Identitet – Migracije – Sveučilište obuhvaća zanimljive i korisne članke koji se tiču kršćanstva/kršćanina u suvremenom svijetu. Radovi bi mogli biti korisni onima koji žele znati više o tome kako biti kršćanin u aktualnom trenutku djelujući kao teolog ili kao vjernik laik.

J. M., KT