Izišla knjiga "Katolička Crkva u Makedoniji kroz povijest"


U izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Skopske biskupije iz tiska je izašla knjiga "Katolička Crkva u Makedoniji kroz povijest. Radovi s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Skopju 10. studenoga 2018."

Knjigu je uredio profesor crkvene povijesti na KBF-u u Sarajevu dr. Milenko Krešić. Ovaj dvojezični zbornik (hrvatski i makedonski jezik) plod je studijskog dana pod nazivom Katolička Crkva u Makedoniji kroz svoju povijest održanog 10. studenoga 2018. u nacionalnoj ustanovi Muzej makedonske borbe u Skopju u organizaciji Katoličke Crkve u Republici Makedoniji i u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

Na skupu je izlagalo 11 predavača, a od toga se u Zborniku nalazi devet radova. Neki su povijesnog, ostali teološkog i  kanonskog karaktera, javlja mrežna stranica KBF-a.

Skopski biskup mons. Kiro Stojanov na početku donosi presjek sadašnjeg stanja Katoličke Crkve u Makedoniji.

Biskup u miru mons. Ratko Perić u članku Skopski nadbiskupi donosi prikaz skopskih nadbiskupa od 1665. do 1921.

Dr. Krešić autor je rada Između crkvenog Istoka i Zapada u kojemu obrađuje prilike u Crkvi na području današnje Makedonije od vremena doseljenja Slavena i njihova stupanja u kršćanku ekumenu do pada Makedonije pod osmansku vlast.

Dejan Borisov u svom dijelu govori o utjecaju crkvenih praksi i tradicija na Samuilovu politiku tj. u državi osnovanoj u X. st. Na teritoriju Makedonije poznatije u povijesti pod nazivom Samuilovo Carstvo.

Civilizacijsko i evangelizacijsko poslanje svete braće Ćirila i Metoda među Slavenima u povijesnom kontekstu 9. stoljeća djelo je povjesničara Petra Vrankića u kojemu autor naglasak stavlja na inkulturiranu svetopisamsku teologiju Svete braće.

Bartolomej Kajtazi u članku Prilike u Skopskoj nadbiskupiji od kasnog Srednjeg vijeka do XIX. stoljeća opisuje prilika toga doba.

Rad Katolici istočnog obreda u Makedoniji djelo je Zorana I. Stojanova u kojemu autor obrađuje povijest katolika istočnog obreda u Makedoniji od 1859. i Kukuške unije do danas.

Profesor emeritus Niko Ikić u radu Važnost ekumenizma i dijaloga za Katoličku Crkvu u Makedoniji na primjeru katolika istočnog obreda govori o Kukuškoj uniji i ekumenskim nastojanjima u Makedoniji.

I na kraju nadbiskup koadjutor mons. Tomo Vukšić autor je članka Kanonski i pravni položaj Katoličke Crkve u Makedoniji od 1914. do 2018. godine.

Na kraju ove studije nalazi se cjeloviti tekst 16 ključnih dokumenata, crkvenih i državnih koji su ravnali životom Crkve u Makedoniji.

Ž.I., KT