Dijalog nema alternativu


Dijalog u Crkvi i u društvu skup je tekstova objavljivanih u kršćanskoj obiteljskoj reviji Kana od 2014. do 2018., u kojima se nastoji primjenjivati postkoncilsko dijaloško usmjerenje Katoličke Crkve na trenutačno stanje, kako u Crkvi, tako i u hrvatskom društvu.

O blagu socijalnog nauka Crkve

O blagu socijalnog nauka Crkve

Piše: Josipa Miler, Katolički tjednik

Djelo je napisao Stjepan Baloban, redoviti profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na 260 stranica otisnula ga jeKršćanska sadašnjost u travnju 2021.

Autor je tekstove pisao jednostavnim stilom i na temelju socijalnog nauka Crkve. Kao takvi oni su izlazili uKani od 2002., a ovo je četvrta knjiga toga tipa.

O dijalogu na različite načine

Djelo se sastoji od triju poglavlja u kojima je naglasak upravo na dijalogu, ali kroz različite teme poput morala, promjena u Crkvi, milosrđa i sl.

Prvo poglavlje naslovljeno je Svetački lik blaženoga Alojzija Stepinca u kome je istaknut trenutak zaustavljanja procesa kanonizacije kardinala Stepinca i zaprjeka od Srpske Pravoslavne Crkve. Tekst o tome objavljen je u reviji 2014., a na njega je reagirao beogradski nadbiskup mons. Stanislav Hočevar čija je reakcija također objavljena u Kani. S obzirom na javni vid komunikacije, Baloban je na isti način odgovorio mons. Hočevaru. Oba pisma moguće je u cijelosti pročitati u ovoj knjizi.

Drugo poglavlje pod nazivom Dijalog u Crkvi kao putokaz usmjereno je prema sveprisutnim temama opće Crkve i Crkve u Hrvatskoj – o braniteljima, braku i obitelji, milosrđu te o papi Franji i reformama koje bi se trebale događati na razini Crkve u Hrvatskoj, a na koje Papa poziva.

Posljednje poglavlje Politika u službi općeg dobra sazdanoje od tekstova zanimljivih naslova čija tematika može biti aktualna i danas. Osim općih misli i pisanja o odnosu Crkve i politike, države, ekonomije i sl., autor pozornost posvećuje vjerniku jer se život Crkve ili bilo koje druge vjerske zajednice ne može zamisliti bez prisutnosti njihovih vjernika.

O autoru

Stjepan Baloban rođen je 1954. u Brebrovcu u Jastrebarskom. Svećenik je Zagrebačke nadbiskupije i profesor socijalnog nauka Crkve na KBF-u u Zagrebu. Bio je prvi pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije, član više Vijeća HBK-a te i višegodišnji predsjednik Matičnog odbora za humanističke znanosti polja filozofije i teologije. Autor je i urednik brojnih znanstvenih i stručnih članaka i knjiga. Otvoren je prema medijima te je dao više od 40 intervjua u civilnim i crkvenim novinama.

U svjetlu socijalnog nauka

Središnja nakana tekstova je bogatstvo socijalnog nauka Crkve približiti svim vjernicima te ljudima dobre volje. Knjiga može poslužiti kao poticaj čitateljima da, na temelju sadržaja i autorova pristupa različitim temama, razvijaju shvaćanje važnosti dijaloga. Jer, kako je sam autor u Predgovoru napisao, dijalog, odnosno „dijaloško okruženje plodno je tlo za širenje radosne vijesti evanđelja“.

Važno je naglasiti da se sve teme obrađuju u svjetlu socijalnog nauka, odnosno kada Baloban piše o politici, piše o onomu što socijalni nauk Crkve smatra „politikom“, a to su ljudi i Crkva u društvu.

Moglo bi se reći da je pouka knjige usmjerena prema neizmjernoj važnosti dijaloga te kako on nema alternativu ni u Crkvi ni u društvu.