Leća (Lens culinaris L.)

Tada Jakov dade Ezavu kruha i čorbe od sočivice. Jeo je pio, onda se digao i otišao. Tako Ezav pogazi svoje prvorodstvo (Post 25,34).


U Bibliji se spominje mnoštvo biljaka, a među njima je i Leća.

Papilionaceae (Fabaceae) - leptirnjače

Papilionaceae (Fabaceae) - leptirnjače

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Hebrejsko ime 'ădāšâ označava leću, koju u Izraelu nala­zimo kao divlju biljku. Kod iskapanja različitih gradova nađeni su njeni plodovi koji potječu iz 7./6. tisućljeća pri­je Krista.

Nekoliko je vrsta leće koje spadaju u istu porodicu. Neke od njih imaju na kraju vitice kojima se penju po ostalom bilju.

Mjesta u Bibliji: Post 25,34; 2 Sam 17,28; 23,11; Ez 4,9.