Hirotonija


Pojam hirotonija (grč. xειροτονια, lat. ordinatio) u doslovnom prijevodu znači polaganje ruku; rukopoloženje.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Piše: Dražen Kustura

To je u pravoslavnoj tradiciji sveta tajna (sakrament) u kojoj se molitvom priziva Duh Sveti, i polaganjem ruku jednog, dvaju ili triju episkopa posvećuje kandidat u jedan od triju stupnjeva svetoga reda: za đakona, prezbitera ili episkopa.

Hirotonija je trenutak kada se član Crkve uvodi i postavlja u ministerijalno (služeće) sveće niš tvo (za razliku od općeg kojega čine svi članovi Crkve po sakramentu krštenja) i time mu se priznaje posebna služba ili karizma, vlast i njegovo permanentno stanje. To je dar Duha Sve toga kojeg episkop priziva određenom molitvom nad kandidatom. Budući da je svećeništvo u

svim svojim stupnjevima po svojoj prirodi spojeno sa sakramentom euharistije, hirotonija se vrši u sklopu liturgije. Episkop, kao upravitelj mjesne Crkve, okružen drugim svećenicima, uz nazočnost zajednice polaže ruke na kandidata i predaje mu vlast za vršenje svećeničke službe.

Jednom kada se podijeli sveti red svećeništva, on ostaje trajan i neizbrisiv. Đakona i svećenika bira i posvećuje (rukopolaže) episkop, a episkopa bira Sveti arhijerejski sabor pod predsjedanjem patri jarha, kada je nazočno najmanje dvije trećine svih eparhijskih arhijereja. Kod uvođenja novog episkopa u službu potrebna su još barem dvojica episkopa koji polažu

ruke na novoizabranoga. Okupljeni vjernici kod ređenja (rukopoloženja) za sva tri stupnja svetog reda potvrđuju taj izbor aklamacijom (uzvikom): „Aksios!“, što znači „Dostojan!.“