Austrija

Austrijski katolici za vjersku školu


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Dne 24. travnja održalo je u Be­ču katoličko školsko društvo za Austriju svoju godišnju glavnu skupštinu. Na skupštini imao je bivši ministar predsjednik Hussarek svečani govor, u kojem je pogledom na vjersku školu kazao ovo:

»Danas mora svaki katolik da bude svijestan dužnosti, da brani svoje najviše kulturne ciljeve. Pri­je svega škola ne smije da postane bezvjerska ili protuvjerska. Mi se već danas nalazimo usred pokre­ta, što ga zovu kulturnim bojem.

U našoj državi, koja je danas de­mokratska, mi moramo zahtije­vati, da bude škola uregjena pre­ma vjeroispovijestima. Nama je potrebna konfesionalna škola. Pri­je nijesmo mogli da izvojštimo konfesionalnu školu, jer je to sprječavala raznolikost jezika u državi. Sadašnja naša država u jezičnom je pogledu jedinstvena, pa se može u njoj sasvim razviti bistvo Austrijanca. A to je bivstvo najuže skopčano s katoličan­stvom.«

Kardinal Piffl govorio je o školskom pitanju:

»Ako bi bili katolički roditelji već davno prije svijesni teške od­govornosti, što ju imadu prema svojoj djeci, ne bismo se morali danas boriti za molitvu u školi i za vjerske vježbe, jer bi bio katoli­cizam pobjednikom u školi i u od­goju. Pogledajte malu Holandiju! Premda su ondje katolici u manji­ni, ipak su prošle godine pobjedo­nosno dovršili borbu za kršćansku školu, što su je vodili kroz deset­ljeća. I u revolucionarnoj Njemač­koj uveli su opet konfesionalnu školu. Gledajte Italiju, gdje je kar­dinal Ratti, sadašnji Papa, u »cr­venom» Milanu postigao, da su se katolički roditelji organizovali i doprinijeli, da se vjera u školi uvažuje. Što mogu katolici u dru­gim zemljama, to možemo i mi. Moramo da odgojimo rod, koji ne­će zahiriti u nizinama materija­lizma i sebičnosti, nego će saču­vati vjeru u Boga i u Božji auktoritet. A to ćemo postići jedino ka­toličkim odgojem.«

Nedjelja 1922. / br. 20 / str. 6