Beograd: Za katoličko svećenstvo nema para


Poslanik Jugoslavenskoga kluba g. Stanko Banić protestirao je kod ministra vjera i ministra financija radi nepravda, koje se nanose katoličkom svećenstvu. Poslanik Banić žalio se, što se još uvijek ne isplaćuju dodaci na skupoću svećenicima, na koje oni imaju pravo prema odredbama financijskog zakona od 1. kolovoza. Dalje se žalio protiv toga, što se dalmatinskim svećenicima, koji su čamili pod talijanskom okupacijom, ne isplaćuju naknadno dodaci na skupoću, koje je dr. Kumanudi kao zamjenik ministra vjera obećao isplatiti. Napokon se žalio radi toga, što su franjevcima administratorima župa u Dalmaciji uskraćeni dodaci na skupoću, premda su svjetovnim svećenicima bili isplaćeni. Ministar je cinički odgovorio: da država nema budžetne mogućnosti za isplatu. Napokon se poslanik Banić dotakao nove naredbe o dodacima na skupoću, koju je ministar financija obećao u najkraće vrijeme predložiti financijskom odboru. Dr. Kumanudi odgovorio je, da će novu uredbu suspendirati, dok ne dobije izvještaj o konferenciji pravoslavnog svećenstva u Karlovcima, na kojoj će se stvoriti odluke o definitivnom uređenju beriva pravoslavnih svećenika. Poslanik Banić odgovorio je, da ova stvar ne stoji u nikakvoj vezi sa konferencijom u Karlovcima, pa da nema nikakovih razloga za odgodu. Poslije sastanka sa drom Kumanudijem referirao je poslanik Banić Jugoslavenskom klubu o sabotiranju zakonskih propisa i izigravanju prava svećenika kat. crkve sa strane dra Kumanudija. Klub je primio izvještaj sa negodovanjem i zaključio, da će radi ove stvari dr. Korošec prosvjedovati kod Nikole Pašića, a poslanici Jugoslavenskog kluba dr. Dulibić i Stanko Banić poći ministru financija i predbaciti mu nelojalan postupak.

Nedjelja 1922 / br. 50 / str. 7