Holandija

Bujni razvitak katoličkog života


Katolicima u Holandiji treba se zaista diviti. U velikoj su ma­njini, tek dvije petine od ukupno­ga pučanstva. Većina je prote­stantska, pa i kraljevska dinastija ispovijeda protestantsku vjeru Ipak imadu od 100 zastupnika u parlamentu 32 svijesna katolika. Katoličko pučanstvo bavi se u ogromnoj većini poljodjelstvom. Katolička poljodjelska udruženja broje 80.000 članova, a protestant­ska samo 30.000. Ta udruženja imadu više vrsno uređivanih stručnih časopisa i svoje vlastite blagajne za osiguranje u slučaju bolesti, požara i marvinskih poša­sti. I industrijsko radništvo dobro je organizovano. U 15 katoličkih radničkih saveza organizovano je 155.000 katoličkih radnika, dočim broje protestantska radnička udruženja 76.000 članova, a socijali­stička 200.000. Ova udruženja osnovala su mnogobrojna socijal­na poduzeća za bolesnike, starce, rodilje, siročad itd.

Katoličko je školstvo izvrsno uređeno. Katolici imadu škole svih vrsti; u najnovije su vrijeme osnovali i svoje sveučilište. Sveće­ničkog podmlatka ima mnogo: je­dan postotak katoličkog pučan­stva posvećuje se svećeničkom i misijonarskom zvanju. Prirast pu­čanstva među holandijskim kato­licima ostao je normalan, premda u svim ostalim zapadnim evrop­skim zemljama opada. Sa prote­stantima žive katolici u miru. Ka­tolički svećenici zovu protestante često na konferencije gdje se ras­pravlja o katoličkoj nauci. Mnogi obrazovani protestanti prelaze na katoličku vjeru.

Nedjelja 1923. / br. 28 / str. 4