Crkva proti nepristojnoj ženskoj modi


Mletački patrijarha, kar­dinal Lafontaine, upravio je župnicima svoje nadbiskupije ovu okružnicu:

»Župnici naše nadbiskupije mogli su u zadnje vrijeme opaziti, da se proširi­la među ženskim svijetom moda, koja uopće ne poznaje više rukava a dopu­šta sve veću golotinju. Župnici neka primjerenim načinom upozore vjernike, da one osobe, koje dođu tako odjevene u crkvu neće biti pripuštene svetim sakramentima, i da će ih se dapače po­zvati neka se iz crkve udalje. Ako bi tako odjevena osoba slučajno pristupi­la stolu Gospodnjem da primi svetu pričest, ima svećenik bez ikakve dalnje primjedbe da prođe kraj nje i da joj ne dadne svete pričesti. Ako se župniku osim toga pruži prigoda, da bi mogao takovu osobu očinski opomenuti, neka toga nikako ne propusti«.

Ova uputa je zaista vrlo umjesna. Ve­ćina francuskih biskupa izdali su slične odredbe za svoje vjernike.

Nedjelja 1923./ br. 36/ str. 7