Ogulin

Divljački napadaj na procesiju


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Dokle je zavladala surovost i divljaštvo među t. zv. patriotskim i državotvornim elementima u na­šoj državi, svjedoči žalostan slu­čaj, što se desio na Duhove u Ogu­linu. Ovdje su držali vlč. oo. isu­sovci Gavrić i Vanino pučke misije. Misije se završile na prvi dan Duhova svečanom procesijom sa presv. Sakramentom. Na trgu pred Hrv. čitaonicom bio je podig­nut oltar. Tu se našao neki dr. Lenac, advokat i demokratski politi­čar, ujedno član razbojničkog udruženja Orjune. Počeo tamo sme­tati vjernike, psovati na svećenike, pokazivati prema oltaru »bosanski grb«, a na kraju navalio batinom na misijonare da ih tuče. Svijet se zgražao i skočio na obranu misijonara. Tada se pridružio dru Lencu još jedan orjunaš-razbojnik, i oni počeše pucati revolverima među narod. Ljudi ih tada pograbili, ba­cili na zemlju i izmlatili. Ogorčenje naroda bilo je toliko, da bi raz­bojnici platili životom, da ih nijesu izbavili oružnici. Razbijači su otpremljeni u bolnicu, ali je grad­ska općina prosvjedovala proti to­mu, da se tak im ljudima daje mje­sto u gradskoj bolnici. Sada žan­dari vode istragu — ne proti huli­telju i napadaču dru Lencu, već proti čestitim građanima, koji su ustali na obranu misijonara.

Nedjelja 1923. / br. 23 / str. 5