Italija

Fašistički katolicizam u praksi


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Današnja fašistička vlada u Ita­liji nameće se kao neka tobožnja zaštitnica vjerskih svetinja, pa je u to ime tražila od katoličke pučke stranke, neka se ćoravo podvrgne fašističkoj komandi. Pučka stran­ka toga nije učinila, i imala je pra­vo. Evo jednoga primjera, kako fa­šisti razumijevaju svoje prijatelj­stvo spram katoličke vjere i Cr­kve:

Pred 14 dana napali su fašisti u Forli  i u Savoni na crkvene pro­cesije i rastjerali vjernike batina­ma. U Forli se popeo tajnik faši­stičke organizacije dr. Crema, na­kon što je bila procesija rastjera­na, na jedan spomenik i održao svome mnoštvu govor. Prosvjedo­vao je proti pristašama katoličke pučke stranke, što sa crkvenim procesijama »zaluđuju« narod.

Poluslužbeno vatikansko glasilo »Ovsservatore Romano« osuđuje najoštrije ove svetogrdne fašistič­ke izgrede.

Nedjelja 1923. / br. 20 / str. 5