Belgija

Internacionalni kongres katoličke štampe


U Briselu se je ovih dana održao me­đunarodni kongres katoličke štampe. Prisustvovali su dakako prvi stručnjaci sa područja katoličke žurnalistike. Ra­spravljalo se je o svim pitanjima koja ovamo spadaju. Tako je bio govor o katoličkoj obavještajnoj službi, o odno­su katoličke štampe prema uputama cr­kvenih poglavara, o izobrazbi katoličkih novinara, o njihovom materijalnom položaju, o sredstvima da se poveća utje­caj katoličke štampe i t. d. U svakom od ovih pitanja stvoreni su potrebni za­ključci.

Možemo se nadati, da će iza ovog kongresa doći do uže suradnje katolič­kih novinara po svijetu, a to će bez sum­nje mnogo pridonijeti razmahu katolič­kog novinstva.

Na koncu je kongresa isusovac Walsh, nekada direktor papine pomoćne akcije u Rusiji, izvjestio o progonu vjere u ne­sretnoj sovjetskoj republici. Tim povo­dom izglasana je rezolucija u kojoj se sabrani katolički novinari svom energi­jom pridružuju protestu rimskog Prvo­svećenika i pozivlju cijelo kršćanstvo, da se moli za prestanak vjerskih pro­gona u Rusiji.

Katolički tjednik 1930./ br. 38/ str. 3