Zagreb

Iz naših novina


Zagrebačka »Riječ« u svom broju od 2. o. mj. donijela je jedan vrlo nelojalan članak pun uvreda i napadaja na Katoličku Crkvu, na papinsku encikliku i na ugled Rimske Stolice, i to upravo pred Euharistijski kongres u Zagrebu. Spremno su taj članak preštampale bez komentara neke naše novine među njima i sarajevski »Jugoslavenski List«.

Sušačka »Naša Sloga« u svom broju od 31. srpnja osvrće se u zaglavku borbenog članka »Valja već početi« na »rimski klerikalizam«, »klerikalnog bika, koga treba za rogove hvatati«, koji usred gladne Hercegovine... podiže Dom Krista Kralja, jednu kulu klerikalizma itd.

Za sada samo konstatujemo, a u slijedećem ćemo se broju osvrnuti pobliže na oba napadaja.

Katolički tjednik 1930/ br. 33/ str. 7