Holandija

Katolički život


O katoličkom vjerskom životu u Holandiji svjedoče najbolje ove brojke:

Godine 1916. osnovan je u Holandiji »euharistijski savez« i on broji danas 165 odsjeka sa 100.000 članova.

Za svećenike ima posebni euharistijski časopis, a za puk izlaze 4 euharistijska lista, što imadu do 100.000 pretplatnika. Za djecu izdaju se 2 euharistijska lista sa 15.000 pretplatnika.

Pred nekoliko godina brojilo se, da se u čitavoj Holandiji podijeli godišnje 10,000.000 sv. pričesti. Danas se razdijeli najmanje 50 milijona sv. pričesti. Pošto ima u Holandiji oko 2.5 milijona katolika, dolazi prema tome na svakoga katolika oko 25 godišnjih sv. pričesti.

Katolici u glavnom gradu

Glavni grad Holandije Haag broji ukupno 360.000 žitelja. Prema najnovijoj statistici ima među njima 100.000 katolika. Do nedavna bile su u Haagu samo 4 male katoličke crkvice; danas ima u tom gradu 18 dosta velikih i lijepih katoličkih crkava, a gradi se pet novih katoličkih crkava. — U holandijskim kolonijama ima danas 130.000 katolika.

Katolički tjednik 1926. / br. 3 / str. 5