NJEMAČKA: Katolik na čelu države.


Njemačka proživljava baš u ove dane najteže časove. Radi se o nje­zinom opstanku. I u najvećoj opas­nosti, u kojoj se država nalazi, po­vjerena je sudbina države jednom odlučnom katoliku. Kancelarom savezne njemačke republike ime­novan je vođa i predsjednik kato­ličkog Centruma, dr. Marx. On je obrazovao vladu, u kojoj su uz njega još četiri katolička ministra, a od ostalih stranaka ima u sve­mu šest ljudi u vladi. Premda ima danas u Njemačkoj katolika tek jedna dobra četvrtina, imadu oni eto blizu polovice svojih ministara. Sabor je izrazio toj novoj vla­di povjerenje. Ovo je najbolji znak, da su jedino poštene katoličke stranke moguće, kad valja spaša­vati narod i državu od propasti.

Nedjelja 1923. /br. 51. /str. 4