Novi urednik Katoličkog tjednika


Tjednik je u mojoj osobi dobio novog urednika. Stoga mi je dužnost, da se ukratko predsta­vim njegovim dragim čitateljima.

Dosadašnji urednik, monsignor Karlo Cankar, zahvalio se. Dr­žim, da govorim iz duše svih čita­laca, kad mu se najtoplije zahva­ljujem na onoj ispravnosti načela, na onom mladenačkom zanosu, na onoj točnosti u izlaženju, na onom nesebičnom radu, i na mno­gim drugim vrlinama, kojima se je odlikovao »Katolički Tjednik«, — zaslugom svog dosadanjeg urednika. Bog mu platio! Novi će urednik nastojati da vjerno poštiva sve dobre tradicije Tjednikove.

Smjer Katoličkog Tjednikaostat će isti kao i dosad: bit će popularna revija Katoličke Akcije. Služit će afirmaciji, širenju, primjeni i obrani katolič­kih načela u životu pojedinca, obi­telji i društva;. Stoga je radno područje »Katoličkog Tjednika« široko kao i radno područje Kato­ličke Akcije, koja obuhvaća sve, što spada na božansko poslanje katoličke Crkve. Katolička Akcija promatra čitav život sa stanovišta katoličke nauke i zato će »Kato­lički Tjednik« sva životna pitanja pretresati sa stanovišta Katoličke Akcije. Tjednik će prema tome i nadalje izvještavati o triumfima, borbama i stanju Crkve u raznim krajevima. Poticati na duhovni život. Upozoravati na pogibelji. Širiti sve grane katoličke kulture i rada. Hoće, kolikogod mogne. A moći će, jer sve može Bog, koji će nas sigurno krijepiti, i jer će ka­tolička publika istom ljubavlju prigrliti »Katolički Tjednik«, kao što ga je grlila i dosada. — A o svima nama ovisi, kakav će biti sadržaj »Katoličkog Tjednika«.

Jer i ako će Tjednik pisati u smjeru Katoličke Akcije, time još nije rečeno, da će mu sadržaj biti odličan. O Katoličkoj Akciji može da se piše na sto načina: duboko ili plitko, jasno ili nejasno, za­nosno ili hladno, ispravno ili pogrješno. Da Tjednikovo pisanje bude i duboko (koliko se može!) i jasno i zanosno i ispravno, — pridonesimo svi. Urednik to sam ne može. Urednik, kako mu i ime ka­že, nije zato, da sve sam ispiše, nego zato, da primljenu saradnju razabere i uredi.

Budućnost »Katoličkog Tjednika« ovisi i o smjeru i o sadržaju i o stilu i o tonu i od oblika i od raz­nolikosti i zanimivosti gradiva, — a najviše od Božjeg blagoslova. Stoga molimo sve čitatelje, da se u svojim molitvama sjećaju svoga Tjednika. Molitva može sve, jer Bog može sve, koji je molitvi obe­ćao sve! Zatim lijepo molim, da me svako i bez sustezanja upozo­ri, ako misli, da bi nešto koristilo ili škodilo Tjedniku, ticalo se to sadržaja, smjera, stila, tona, obli­ka ili čega drugog. Za svaku do­bru primjedbu bit ću zahvalan, makar mi se dala i u obliku uko­ra. Više glava više zna. Stoga će Tjednik nastojati da podržava ne­posredni i srdačni dodir s čitate­ljima. U to ime pozivam čitatelje, da odmah danas što brojnije od­govore na prvu anketu, koju otvorismo na drugom mjestu.

Neka sveti Franjo zaštitnik »Ka­toličke Akcije« izmoli Tjedniku svoj duh: jednostavnosti, ljepote i ljubavi! Neka mu sveta Mala Te­rezija dobaci ružu zanosnog predanja Bogu! Neka Krist Kralj ru­kovodi pero svih Tjednikovih pi­saca! Dođi Gospodine Isuse!

Uz srdačni pozdrav!

Dragutin Kamber,

svećenik i urednik »Katoličkog Tjednika«.

Katolički tjednik 1926/ br. 44/ str. 1