Beograd

Odjek predstavke katoličkog Episkopata


Odrješita predstavka našeg Epi­skopata, što smo je priopćili u prošlom broju »Nedjelje«, izazvala je pozornost i u onim krugovima, koji dosada nijesu marili ni za kakve pritužbe i prosvjede nas ka­tolika. Glavno glasilo t. zv. demo­kratske stranke, beogradska »Demokratija« veli, da treba ispitati, u koliko su pritužbe katoličkog epi­skopata o prikraćivanju katolika u proračunu opravdane, pa ako jesu, onda treba subvencije pravično podijeliti. Inače — veli — dolazi­mo do apsurda, da katolici plaćaju pravoslavnu crkvu. — U tom »ap­surdu« mi na žalost živimo već če­tvrtu godinu, jer kroz čitavo to vrijeme uzdržava se pravoslavna crkva novcem katoličkih porezovnika.

Nedjelja 1922. / br. 22 / str. 7