Francuska

Opadanje broja pučanstva


Francuski listovi pišu dnevno o silnoj pogibli, što prijeti francu­skom narodu radi sve većeg opa­danja broja pučanstva. Dok pora­žena Njemačka svake godine na­raste za 600.000 duša, dok se broj pučanstva u Engleskoj uvećava svake godine za 400.000 ljudi, a ono u Italiji za 300.000 duša, dotle biva Francuza svake godine više desetaka hiljada manje. Ništa ne koristi, što se u Francuskoj sva­ke godine podijeli nekoliko mili­juna franaka nagrade onim obite­ljima, koje imadu puno djece. Ra­di par tisuća franaka jedva će koji bezvjerski Francuz nastojati, da dobije više djece. Sada je raspisa­na Michelinova nagrada od 50.000 franaka za one pisce, koji bi napi­sali najbolju brošuru u svrhu, da uvjeri francuske obitelji o potrebi porasta pučanstva. Ta će se bro­šura tiskati u 500.000 primjeraka i podijeliti megju puk. Hoće li biti odatle kakve koristi?

Jedan katolički francuski list hvali ovu zamisao, ali ujedno is­tiče, da bi pisac ove knjižice mo­rao istaknuti takogjer uzroke, za­što opada broj francuskoga pu­čanstva. A najglavniji uzroci jesu ovi: svjetovnjačka i bezbožna školska obuka, koja odgaja bezvjerce i sebičnjake, i bezbožni zakoni, što su ih dosada stvorili slobodni zidari u parlamentu, da unište kršćansku obitelj. Samo Bog može biti teme­ljem narodnoga preporoda. Psalmista veli: Ako Gospodin neće graditi doma, uzalud se muče, ko­ji ga grade.

Nedjelja 1922. / br. 31 / str. 6