Zagreb

Oštri napadaji na mitropolita Dositeja


Pod gornjim naslovom donosi »Hrvatski Dnevnik« od 19. VIII. slijedeće:

»Slovenec« nastavlja kampanju protiv mitropolita Dositeja. Ovih je dana »Slovenec« javio, da je Dositej bio katolički Slovak, koji je prešao na pravoslavlje, što nije sasvim točno, ali je istina, da on po­tječe iz slovačke katoličke obitelji Pišta, koja i sada živi u Banatu. Raspravljajući o njegovu školovanju »Slovenec« piše o duhu, koji je vladao u petrogradskoj du­hovnoj akademiji. Da upotpuni njegov portrait, list ističe: »Moramo naglasiti, da Dositej nije razvio samo sada najfanatičnije vjerske borbe u Jugoslaviji, u kojoj je nesre­ćom postao namjesnikom pokojnog patri­jarha, nego da ih je pred nekoliko godina raspalio također u čehoslovačkoj republi­ci, a napose u Potkarpatskoj Rusiji gdje su se u toj borbi palile crkve i ubijali lju­di, te vršila najgora nasilja. Tamo je Dosi­tej pomoću tadašnje čehoslovačke framazonske vlade svojim žestokim propovijedi­ma organizirao otpad od katoličanstva i unije, posvetio otpaloga češkoga katolika Pavlika za biskupa (bio je to biskup Gorazd, koji je uprav ovih dana, kada bjesni boj protiv Katoličke Crkve i protiv vlade Dr. Stojadinovića, bio u pohodu kod svo­jega prijatelja Dositeja, da ga utvrdi u toj borbi protiv zdrave pameti i kršćanskog morala) i organizirao pravoslavlje u Čehoslovačkoj republici. Uspjeh toga razornog djela, koje je imalo oslabiti katolicizam u mladoj republici, bio je minimalan, te je imao samo štetne posljedice za narod, na­ročito u Potkarpatskoj Rusiji, gdje je bio zaslugom metropolite Dositeja i otpadnika Gorazda narušen vjerski mir tako, da ga je sadašnja vlada jedva uspostavila. Gorazdovi su vjernici još nedavno zapalili katoličku crkvu u Hustu. Pravoslavno gla­silo u toj pokrajini »Pravoslavnaja Rus« donijelo je ovih dana izvještaj, u kojemu ponavlja sve laži i klevete o smrti patri­jarha Varnave i tvrdi, da vlada dra Stojadinovića hoće konkordatom zasužnjiti pra­voslavlje te Katoličkoj Crkvi dati privile­gij voditeljice državne crkve u Jugoslaviji. Da je ta izazovna laž bila skuhana u kuhinji, u kojoj gospodari metropolit Dosi­tej, ne treba posebno dokazivati. Pravo­slavci su i u Potkarpatskoj Rusiji tako ja­ko nahuškani, da olomucski list »Našinec« poziva vladu, neka odredi sve potrebno, da u Potkarpatskoj Rusiji ne bi opet do­šlo do vjerskih borba i nasilja. Takvi su plodovi mišljenja i djelovanja namjesnika pokojnog patrijarhe, metropolite Dosi­teja.«

Katolički tjednik 1937./ br. 36/ str. 5