Francuska

Otpor francuskih katolika biva sve jači


U nedjelju dne 16. prosinca zborovalo je u Bordeauxu preko 12 hiljada katolika pod predsjeda­njem kardinala Andrieu-a i za­ključilo najoštriji prosvjed proti nakanama framasunske vlade. Is­toga dana bila je prosvjedna skup­ština u Avignonu, gdje je preko 7000 katolika skupa sa svojim nadbiskupom poručilo vladi, da neće podnositi progona katoličkih redova i da će se makar i silom oprijeti vladinom nasilju. U Coutancesu se istoga dana sabra­lo 3000 katoličkih izbornika, pa su poslali vladi najodlučniji pro­svjed proti njezinim bezbožnim namjerama. I u mnogim drugim gradovima održane su istoga da­na prosvjedne skupštine.

Nedjelja 1925. / br. 1 / str. 5