Sarajevo: Jedno priznanje


»Hrvatska Sloga«, taj »liberalni organ liberalne stranke«, kako ona sama sebe naziva, donosi u 86. bro­ju ovu izjavu:

»Mi priznajemo, da je naš list donio i takih članaka i bilježaka, kao n. pr. »Svaka je vlast od Bo­ga« u 65. broju o. g., koji se mogu tumačiti kao napadaj na Boga, cr­kvu, vjeru i svećenstvo, ali ti član­ci i bilješke dogjoše izvan naše re­dakcije i unigjoše u naš list u žur­bi; ti napadaji dogodili su se ne­hotice, bez ikakve zle namjere i u jarosti borbe, i mi to kao ljudi pri­znajemo i od srca žalimo, tim vi­še, što to odgovara i programu na­še stranke, pa ćemo u buduće u tom pogledu pripaziti.«

Premda je ova izjava donesena preko srca i samo pod pritiskom mnogobrojnih prosvjeda sa strane solidnijih pretplatnika toga lista, mi je bilježimo bez dalnjega ko­mentara.

Nedjelja 1922. /br. 19 /str. 7