Sarajevo

»Seminar« ženskog Pokreta u preparandiji


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

»Jugoslavenski List« od 15. o. mj. donio je ovaj proglas »Ženskog Pokreta«:

»Ženski Pokret« u Sarajevu održavaće radi popularisanja feminističkih ideja se­minar, u kome će sudjelovati gđe i gosp. dr. Smiljana Kršić, Vojka Janković, dr. Ma­ša Živanović, dr. Staka Bokonjić, dr. Zora Rotkopf, g. Ljubunčić, g. Ilija Grbić i mno­gi drugi. Seminar će se održavati svakog četvrtka u Učiteljskoj školi i počinje 21. o. mj. tačno u 18 sati sa uvodnim preda­vanjem gđe dr. Smiljane Kršić: »O ženi«. Seminar je pristupačan članovima pokreta i po njima uvedenim prijateljima. Ulaz bes­platan. — Odbor.«

U kakvu će duhu raditi ovaj »seminar«, nije se teško domisliti, već po imenima pre­davača i režiji. Mi samo ne razumijemo, kako dolazi jedna državna srednja škola, da crvendaćima odstupa svoje prostorije.

Katolički tjednik 1937. / br. 4 / str. 5