Španjolski kralj dolazi u pohode


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Španjolski kralj Alfonzo XIII. predao je legatu, koji je bio donio mjeseca siječnja kardinalski še­šir nadbiskupu od Valencije, vla­storučno pismo za Svetoga Oca. U tom se pismu govori o posjeti špa­njolskoga kralja Svetom Ocu. O toj se posjeti vode već dulje vre­mena pregovori između Španjol­skoga dvora, Vatikana i Kvirinala. Poteškoća je u tome, kako bi imao kralj da bude dočekan obzirom na neuređene odnose između Vatika­na i talijanskoga dvora. Kralj Al­fonzo XIII. smatra sebe prvim ka­toličkim vladarom, pa se ne za­dovoljava sa načinom, kako je bio prošle godine primljen belgijski kralj. Ali pošto je njegova vruća želja, da dođe u Rim, drži se, da će se pitanje dočeka urediti ovako: jedan predstavnik Svetoga Oca, po svoj prilici član kardinalskoga zbora, bit će prisutan kod dolaska kraljeva na kolodvoru, i pozdra­vit će kralja službeno istodobno kao i talijanski kralj. Alfonzo XIII.odvesti će se pokraj Kvirinala i odmah krenuti dalje u Vatikan. — Tako barem pišu francuske no­vine.

Nedjelja 1923 / br. 10 / str. 4