Sarajevo

Ciljevi »Glasnika islamske vjerske zajednice«


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

U Sarajevu je izašao prvi broj »Glas­nika islamske vjerske zajednice«, koji iz­daje vrhovno starješinstvo islamske vjer­ske zajednice. Na uvodnom je mjestu čla­nak Reis ul-uleme Maglajlića, koji ovako ocrtava ciljeve Glasnika:      

Našem je listu prva dužnost, da musli­mane u Jugoslaviji, upozna jedne s dru­gima i da ih upućuje na zajednički kon­struktivan rad u duhu islamskih princi­pa, koji su istovjetni s duhom pravog na­pretka i istinske kulture. Zato ima nebrojeno mnogo dokaza u historiji islamskih naroda. Dok god i kad god su se musli­mani držali točno odredaba svoje uzviše­ne vjere, postigli su veoma brzo odlične rezultate na svim poljima pozitivne ljud­ske djelatnosti. Čim bi se naprotiv islam­ski narod udaljio od islamskih principa, počeo je nazadovati u moralnom, fizič­kom, intelektualnom i ekonomskom po­gledu.

Katolički tjednik 1933. / br. 4 / str. 6