Sarajevo

Dr. Dragan Čelik


Vlč. g. Dragan Čelik, svećenik vrhbosanske nadbiskuje i poznati naš organizator, boravio je kroz prošle dvije godine na višim naukama u Rimu, kao pitomac hrvatskog Jeronimskog zavoda. Dne 14. srpnja ove godine položio je na gregorijanskom sveučilištu stroge ispite, te je proglašen doktorom crkvenoga prava. Mladom dokto­ru, koji se ovih dana vraća u do­movinu, naše srdačne čestitke.

U zavodu sv. Jeronima u Rimu bilo je ove godine 7 pitomaca, iz hrvatskih biskupija, od kojih su petorica ove godine svršili svoje studije. Dr. Dragan Čelik iz nad­biskupije vrhbosanske i dr. Ivan Rogić iz đakovačke biskupije po­ložili su doktorat iz crkvenog pra­va na gregorijanskom sveučilištu, a dr. Urban Krizomali iz split­ske biskupije i dr. Antun Mrakovčić iz krčke biskupije polu­čili su doktorat iz kanonskog prava na sveučilištu sv. Apolina­ra. Svećenik zagrebačke nadbisku­pije dr. Nikola Kolarek, već ot­prije doktor filozofije, položio je na gregorijanskom sveučilištu dok­torat iz bogoslovije. Još su bili pi­tomci zavoda dr. Tomislav Firis iz križevačke biskupije i Karlo Lovac iz dubrovačke biskupije. Imovinom zavoda sv. Jeronima upravlja dosada naše poslaništvo kod Vatikana, koje poradi spora, što je nastao prošle godine i koji još nije izravnan, neće ništa da do­prinosi za uzdržavanje zavoda. Troškove za zavod pokriva Vati­kan iz prištednja, što ih je srećom spasio zavodu na početku rata. Da nije toga, zavod uza svu svoju veliku imovinu ne bi moga ove godine funkcionirati.

Katolički tjednik 1926/ br. 31/ str. 4