Francuska

Duhovna pastva među Poljacima u Francuskoj


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

U Francuskoj ima oko 400.000 Poljaka, ponajviše radnika, koji su posijani po svim francuskim pokrajinama. Ti Poljaci dakako ne znadu francuski, barem njih najveći dio. Ali Crkva po moguć­nosti bdije svagdje nad svojom djecom, nalazila se ona gdje bilo. Tako se Sveta Stolica pobrinula, da onoliki Poljaci u Francuskoj ne ostanu bez svojih svećenika, koji će im u materinskom jeziku lomiti kruh svete vjere i dijeliti im vjer­sku obuku. Sada imadu u Francu­skoj 43 poljska svećenika. U sa­mom Parizu namješteno je 12 polj­skih svećenika sa o. lazaristom Szymborom na čelu.

Ovih dana dolazi u Francusku pomoćni biskup poznanjski Msgr. Lukomski, koji će obići najglavnije poljske naseobine u Francuskoj.

Nedjelja 1924. / br. 18 / str. 5