Zagreb

Iz Svete Vojske


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Sveta Vojska, katolička trezvenjačka organizacija za borbu pro­tiv pića i pijanstva u našem na­rodu, reorganizirala je ovih dana svoje vodstvo i počinje s novim radom. Uži odbor sastavljen je ovako: predsjednik dr. Ljubomir Maraković, potpredsjednik dr. Avelin Čepulić, tajnik Jerolim Malinar, referent za organiza­ciju Mladih Junaka gđica Ivka Marušić.

Sveta Vojska obnovit će sustav­no svoje organizacije i popis svo­jih članova, te moli sve, koji su voljni u svom krugu raditi na tom, da se trezvenjačka misao proširi među našim katoličkim narodom, da se jave tajniku Svete Vojske Jerolimu Malinaru, Za­greb, Kaptol 27., pa će dobiti sve potrebite upute i prvi broj glasni­ka Svete Vojske, koji ovih dana izlazi.

Nedjelja 1925. / br. 19 / str. 5