Sarajevo

Izjava nadbiskupa Dr. Ivana Šarića o »Junacima«


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Još 18. ožujka o. g., prigodom osnutka »Junaka« u Sarajevu, dao je preuzv. g. nad­biskup Dr. Ivan Šarić suradniku »Obzora«, na njegov upit, ovu izjavu o »Junacima«:

»Mene veseli, da se u Sarajevu osniva novo hrvatsko društvo »Junak«, koje uz na­cionalni kulturni rad ima u svom programu predviđen i razvitak duhovnih vrlina kod omladine. Križarske organizacije imadu u sebi čvrstu disciplinu, pa mnogi naši mladi­ći ne stupaju u Križare baš zbog te disci­pline. Stoga je vrlo dobro, što se osniva i društvo »Junak«, u čije će redove stupiti omladina, koja želi da radi na hrvatskoj narodnoj stvari. Koliko sam upućen, i vođa hrvatskog naroda dr. Vlatko Maček sa sim­patijama gleda na organizaciju »Junaka«, pa stoga možemo imati najbolju garanciju, da će ova organizacija ići pravim putem. Mene osim toga veseli, da je u prvim re­dovima ove organizacije dr. Protulipac, jer njegov dosadašnji rad pruža nam uvjerenje, da će jednako biti na visini i da se neće iznevjeriti našim narodnim idealima.«

Katolički tjednik 1937. / br. 16 / str. 5