Japan

Japanski anglikanci za crkveno jedinstvo


Težnja, što se javlja u egleskoj episkopalnoj (protestantskoj) crkvi za jedinstvom sa Crkvom katolič­kom, još se jače očituje među pri­stalicama anglikanske crkve u Ja­panu. Jer japanski anglikanci ne poznaju onih historičkih predrasu­da prema Rimu, kojima su dosa­da bili zadojeni anglikanci u En­gleskoj. Mladi japanski anglikan­ski svećenici nastoje iskreno, da dođe do jedinstva između Rima i njihove crkve. Njihova je nauka posve slična katoličkoj, isto tako i njihova liturgija, a oni sami sebe nazivaju katolicima i odlučno se bore protiv protestantske struje u svojoj crkvi. Oni njeguju duboki vjerski život, osnivaju dobrotvor­na društva, nastoje da uvedu u Ja­panu i redovnički stalež, a izdaju svoj »katolički« časopis, koji se u glavnom ne razlikuje mnogo od katoličkih listova. Velika je zapre­ka potpunom zbliženju sa Rimom ta, što su anglikanski svećenici oženjeni, te imadu svoje obitelji.

Nedjelja 1926. / br. 2 / str. 6