Sarajevo

Novo franjevačko poglavarstvo


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Dne 17. svibnja izabrano je na sastanku bosanskih franjevačkih starješina novo poglavarstvo pro­vincije. Provincijalom je izabran mnp. o. fra Marijan Marić, do­sada gvardijan i župnik u Plehanu; kustosom provincije vlč. o. fra Petar Čorković, gvardijan i župnik u Petrićevcu; definitorima vlč. oo. fra Bono Ivandić, gvar­dijan u Visokom; fra Leonardo Čuturić, župnik i dekan u Bu­gojnu; fra Bono Brkić, župnik u Dubravama, i fra Bernardin Sarić, dosada tajnik provincije. Tajnikom provincije imenovan je vlč. o. fra Bono Švabić, dosada župnik u Sivši.

Nedjelja 1922. / br. 23 / str. 7