Papa Pijo XI. i sveučilište u Oxfordu


U akademičkim krugovima glasovitoga oxfordskoga sveučili­šta u Engleskoj sjećaju se rado posjete, što ju je učinio tom sve­učilištu sadašnji Papa. Bilo je to prije nekoliko godina, dok Pijo XI. još nije bio ni nadbiskupom. Spo­menuto je sveučilište slavilo 600- godišnjicu glasovitog franjevca Rogera Bacona, koji je bio u 14. stoljeću profesorom toga sveučili­šta. (Danas je taj univerzitet da­kako po svom duhu protestantski.) Na tu je svečanost bio pozvan takogjer Msgr. Ratti. Pri otkriću Baconova spomenika stajao je uz Rattija kancelar sveučilišta, sa­dašnji engleski ministar izvanjskih poslova, Lord Curzon. — Još je drugi jedan Pijo pred više sto­ljeća posjetio to sveučilište: glaso­viti kardinal Silvije Piccolomini, koji je kasnije bio izabran papom pod imenom Pija II. Ali sadašnji Papa Pijo XI. bio je prvi, koji je takogjer studirao na tom sveuči­lištu i proučavao glasovitu tamoš­nju knjižnicu. Kad je bio izabran za Papu, sveučilište mu je upravi­lo čestitku, pisanu na pergameni na latinskom jeziku i ukoričenu u srebru. Ovo je prvi put, što je jedna protestantska naučna usta­nova u Engleskoj čestitala Papi.

Nedjelja 1922. / br. 19 / str. 7