Francuska

Prekidanje diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

U izborima, što su se obavili dne 11. svibnja za francuski državni sabor, dobile su radikalne i socija­lističke stranke većinu. Uslijed to­ga je pala prijašnja vlada, a mo­rao se dapače zahvaliti i predsjed. republike Millerand, jer je bio pro­tivnik onih stranaka, koje imadu sada većinu u parlamentu. Novim predsjednikom republike izabran je protestant Doumergue, a novu je vladu sastavio zagriženi protiv­nik Crkve, vođa radikalnih soci­jalista Herriot. On je prije nego što je došao na vladu, izjavio, da će biti jedno od prvih njegovih djela: prekidanje diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom. Čini se, da će opet nastupiti doba ne­sretne Combesove vladavine: pro­gonstvo Crkve i crkvenih redova, borba proti katoličkim školama i proti svemu, što je kršćansko.

Vatikanski list »Osservatore Romano« primjećuje obzirom na vi­jest, da će biti francuski poklisar kod Vatikana opozvan, slijedeće:

»Poslije rata zapodjenula je Francuska prva pregovore o uspo­stavi odnosa. Iz ljubavi prema mi­ru i iz dužnog poštivanja prema narodu, koji je Crkvi iskazao to­lika dobročinstva, Sveta je Stoli­ca vrlo rado pristala na to. Ako bi novi vladaoci htjeli da ponovno prekinu srdačne odnose, što sada postoje sa Svetom Stolicom, Sve­ta će Stolica bez štete i mirne sav­jesti podnijeti tu eventualnost.

Samo će žaliti, što pokušaj potpu­noga izmirenja u prilog same Francuske nije uspio. Isto vrijedi i za diecezanska udruženja: Sve­ta Stolica izjavila je, da se sa kanoničkog gledišta mogu tolerirati pravila tih udruženja, a državni savjet odobrio je pravila kao za­konita i Poincareova vlada pri­družila se tom mišljenju. Ako bi bila nova vlada protivnoga miš­ljenja i ako bi joj uspjelo da predobije u tom pogledu za sebe dr­žavni savjet i sudove, onda se die­cezanska udruženja uopće neće osnivati, i tako bismo se vratili u okolnosti, kakve su bile prije. Kriv­nja neće pasti na Svetu Stolicu, koja je sa svoje strane ponovno dokazala, da mudro nastoji u granicama mogućnosti sudjelovati za toliko željeni sklad duhova«.

Nedjelja 1924. / br. 26 / str. 5