Pećnik (kod Odžaka)

Proslava Papina dana — prvi javni nastup pećničkih Križara


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

U nedjelju, 13. o. mj., imali su pećnički Križari svoj prvi javni nastup. Bila je to proslava Papina dana, i baš je zgodno, da je prva javna proslava naših Križara bila povezana s Papinim danom, jer Križari mo­raju vazda prvi biti, kad treba braniti ugled Papin.

Proslava je bila na otvorenom prostoru pred crkvom iza pučke mise. Pod pučkom misom govorio je naš župnik vlč. g. Franjo Bauer o Papinstvu kao izvoru jedinstva i jakosti sv. Crkve. Iza mise sabrao se je sav svijet pred crkvom, gdje ih je pozdravio vođa naših Križara br. Josip Čuić. Iza nje­ga je deklamirao br. Marko Barukčić pje­smu Dr. Iv. Ev. Šarića: »Piju XI.«, a na koncu je održao lijepo predavanje o odnošaju Papa prema Hrvatima u prošlosti i sa­dašnjosti vlč. g. Bauer. Narod je sve točke pozorno saslušao i razišao se svojim kuća­ma kličući Sv. Ocu Papi.

Svakako je vrlo dobro i pohvalno, i s katoličkog i s hrvatskog nacionalnog gledi­šta, da ideja Papina dana i u naša sela sve jače prodire.

Katolički tjednik 1938 / br. 9 / str. 5