Slobodno zidarstvo u Sjevernoj Americi


Kad se zna, s kolikom mržnjom progone slobodni zidari katoličku Crkvu u zemljama, gdje su se do­čepali vlasti, kao n. pr. u Francu­skoj, mora nas uprav začuditi potpuna sloboda, što ju uživa ka­tolička Crkva u Sjedinjenim Dr­žavama Sjeverne Amerike, prem­da su američki parlamenat i senat u rukama slobodnih zidara. Prošli broj slobodnozidarskog gla­sila »Masonic Digest« iznosi ove značajne brojke:

Od 96 članova američkog sena­ta 65 njih su slobodni zidari. Za­stupnička kuća broji 435 članova, od kojih pripadaju 304 slobodnozidarskoj sekti. Od 48 država, ko­je šalju po dva zastupnika u se­nat, samo imadu 4 države, koje nijesu izabrale zastupnikom ni­jednoga slobodnog zidara; 13 dr­žava biraju samo slobodne zida­re, a ostale države mješovito. Vr­hovno sudište, koje broji 9 člano­va, broji dva slobodna zidara (Taft i Devanter). Ministarsko vi­jeće broji sada 5 slobodnih zida­ra: Kellog, Davis (koji je tako li­jepo pozdravio euharistijski kon­gres u Chikagu), Work, Jardine i New. Za predsjednika Coolidge-a veli se, da nije slobodni zidar, što bi bilo veoma neobično, jer nakon prvoga predsjednika Washingtona bili su svi predsjednici Sjedi­njenih Država, izim Clevelanda, članovi slobodnozidarskih loža.

Katolički tjednik 1926./ br. 38/ str. 6