Zagreb

Svečani blagoslov sokolskog doma u Murskom Središču


»Narodne novine«, glasilo savske banovi­ne, donose izvještaje o blagoslovu sokol­skog doma u Murskom Središču, koje je izvršeno u nedjelju 15. o. mj. Blagoslovu je prisustvovao i ban savske banovine dr. Perović sa pratnjom. Bili su još prisutni: sreski načelnik, pukovnik Vladisavljević te predstavnici svih vlasti i mjesnih društava. Pred slavolukom pozdravio je bana načel­nik općine Petar Bodković. Zatim je odr­žao govor ban savske banovine dr. Pero­vić, a potom su tri katolička župnika u sve­čanom ornatu: Rodić, Kostelić i Kroder, blagoslovili dom. Zatim je župnik Murskog Središča Ignac Rodić održao katak, topao govor. Ističe, da je Mursko Središče osobito počašćeno posjetom odličnog gosta savske banovine dra Perovića. Sokolski dom igra u životu sokola vrlo veliku ulogu, i kako svatko u privatnom životu voli svoj dom, tako i sokoli vole svoje domove. Prilikom same ove posvete smatra svojom prvom dužnošću, da prije samog čina pozdravi Nj. V. Kralja i visokog starješinu sokola kra­ljevine Jugoslavije prijestolonasljednika Pe­tra. Nakon župnika Rodića, govorio je starješina sokola iz Varaždina dr. Belčić. Sa proslave su poslani brzojavni pozdravi Nj. V. Kralju i prvom zamjeniku starješine sokola kraljevine Jugoslavije Engelbertu Ganglu.

Katolički tjednik 1933/ br. 44/ str. 5