Sveti Otac o odgoju svećenstva


Sveti Otac Pijo XI. upravio je kardinalu Bislettiju apostolsko pismo, u kojem govori o odgoju i o naukama katoličkog svećenstva. Sveti Otac određuje, da imadu bo­goslovi prije svojih bogoslovskih študija najmanje kroz dvije godi­ne pohađati predavanja iz sholastičke filozofije. Kod bogoslovskih pak nauka ima se posvećivati više pažnje pastirskom bogoslovlju.

Čini se, da je ovo apostolsko pi­smo namijenjeno u prvom redu bogoslovskim študijama u Italiji, gdje mnoga bogoslovska sjemeni­šta nisu na visini svoga zadatka. U Italiji ima vrlo mnogo sasvim malenih biskupija, koje broje če­sto po 20 do 30 hiljada duša, a svaka od ovih biskupija hoće da ima svoje posebno sjemenište. Razumljivo je, da ovakva lokalna i neznatna sjemeništa ne raspola­žu sa dovoljno obrazovanim pro­fesorima, pa uslijed toga trpi i na­uka i odgoj kod samih bogoslova. Već je Papa Pijo X. nastojao da načini red u tom pogledu. Njegovu će odluku, kako se vidi, provesti sadašnji Sveti Otac.

Nedjelja 1922./ br. 37/ str. 5