Turbe: Blagoslov crkve


U nedjelju, 23. listopada, blagoslovio je gen. vikar presvj. g. Msgr. Dr. Antun Bu­ljan kao zastupnik preuzv. g. Nadbiskupa našu novu crkvu. Premda je prijetila i kiša i snijeg, sleglo se je oko crkve puno naroda iz okolnih župa sa svojim župnicima: deka­nom Travanjskim preč. Fr. Vrepcem, župni­kom Ovčarevskim O. L. Fišićem, gučogorskim gvardijanom O. A. Strukarom, preč. rektorom sjemeništa u Travniku O. A. Jurićem i O. S. Flodinom. Pri sv. misi pje­vao je odlični zbor sv. Cecilije iz Travni­ka. Propovijed je bila namijenjena pogla­vito radnom i narodu onoga kraja i poka­zivala mu, kako je njima blizu misao na Boga i na drugi život i kako ništa ne može nadoknaditi Boga, pa je stoga veselje vidjeti, gdje naš narod traži po crkvi Boga i njegove utjehe.

Najviše zasluga za podizanje lijepe i uku­sne filijalne crkve, — djelo arhit. K. Paržika, — ima g. inžinir Javor, pa je on uz Upravu pilane, koja je dala drveni materi­jal, i najviše pružio za njezinu gradnju, dok je njegov prijatelj g. Jelen poklonio gra­dilište. Zgodno mu je u propovijedi kao zamjena i nagrada za taj dar poželjena »parcela u kraljevstvu nebeskom«. Uz njih su lijepih darova dale i skupile za crkvu go­spođe, a i radnička je sirotinja dala, što je mogla.

Lijep banket dan je u našoj kantini pri komu je bilo ganutljivo vidjeti, kako se župnik preč. Drag. Alaupović na poziv k bolesniku odmah javi spremnim i ostavi i veselje i odmor, da udovolji župničkoj du­žnosti.

Katolički tjednik 1938 / br. 45 / str. 7