Ukidanje državnoga tutorstva nad Crkvom


U Švicarskoj bila je katolička Crkva u svojim pravima do nedavna veoma stegnuta. Tako je između ostaloga postojao u Švicarskoj zakon, da moraju biskupi svoje pastirske poslanice i naloge poslati prije objavljenja vladi na odobrenje (placet). Istotako je vlada imala pravo da odobri ili zabaci pojedina crkvena imenovanja, a mogla je dapače svojevoljno skidati pojedine župnike. Sada je ovo državno tutorstvo nad Crkvom dokinuto gotovo u svim švicarskim kantonima. Neki dan je visoko vijeće kantona St. Gallen dokinulo bez ikakve protimbe taj zakon. — »Placet« postoji sada samo još u kantonu Soleur (Solothurn), gdje su protestanti u ogromnoj većini.

Nedjelja 1922. /br. 52. /str. 6