Rim

Vatikan za slobodu katoličke Crkve u Rusiji


U Genovu, gdje vijeća konferencija za obnovu Evrope, stigao je izaslanik Svete Stolice Msgr. Piccardo. Predao je delegatima svih onih država, koje imadu svoje zastupnike kod Vatikana, spomen-spis, koji se odnosi na vjerske prilike u Rusiji. U toj se spomenici izmegju ostaloga veli: U času, kada se raspravlja o tome, da se Rusija ponovno pripusti u-savez civilizovanih naroda, Sveta Stolica želi, da se u Rusiji priznadu vjerski interesi, koji su temelj svakoj istinskoj civilizaciji. Stoga Sveta Stolica zahtijeva, da se u ugovor, što će ga zapadne vlasti sklopiti sa Rusijom, prime i ove tri odredbe:

1. Svim ruskim državljanima i svima inozemcima, koji živu u Rusiji, zajamčuje se potpuna sloboda savjesti. 2. Dozvoljava se izvršivanje privatnih i javnih vjerskih čina.

3. Crkvena zemljišta i crkvene zgrade kojegod vrsti imadu se vratiti njihovoj svrsi i uživaju posebnu zaštitu.

Francuski delegat ministar Barthou izjavio je papinskom izaslaniku, da će francuska delegacija i vlada najpomnije proučiti želje Svete Stolice i da će se u tom pogledu staviti u sporazum s Belgijom i drugim delegatima.

Državnici su zaista odmah uzeli u raspravu papinu spomenicu. Francuski, belgijski i talijanski delegati staviti su se posvema na stanovište Svete Stolice, dočim je engleski delegat Lloyd George prigovorio, da Papa nije dosta jasno izrazio, što on razumijeva pod riječi »sloboda savjesti«. A glede crkvenih zgrada spomenuo je Lloyd George, da je i franc. vlada zaplijenila crkvene zgrade, pa ih sve dosada nije vratila. Ova primijedba francuskom delegatu nije bila baš ugodna. Napokon je zaključeno, da raspravi to pitanje politički pododbor genovske konferencije.

Nedjelja 1922. /br. 22 /str. 5