Zaostrog: Kako sude o »Nedjelji«


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Odličan prijatelj našega lista nam piše:

»Nedjelja« je neustrašivi katoli­čki borac, koji ima srca i osjećaja za sve, što odiše duhom katoličkim, dok naprotiv svakom naviješta rat, tko hoće da dira ili blati naše svetinje. Vaš pročelni križ, a pod njim: »En tuto nika«— upozoruje neprijatelje, sv. križa, da će im se dogoditi poraz sličan onome, što ga zadade Konstantin neprijatelji­ma svojim. Ali neprijatelji su ja­ki, svagdan se sve više množe. Ka­ko gljive rastu iza kiše, a u đubrištu se najuspješnije razvijaju bak­cili, tako sad usred buke i mete­ža, usred krvi i krađe, dižu oholu svoju glavu neprijatelji svete Cr­kve, pa na sve strane šire zloduhi nauk, svim se sredstvima služe, da unište Crkvu, vjeru — Boga. A vi ste sa svojom »Nedjeljom« pogodi­li čas, pogodili takt, da širite čis­tu nauku Isusovu, da propovije­date istinu, da pobijate laž, da gu­lite korov, da čistite okaljane, da režete i viđate rane. Tako napri­jed!

Nedjelja 1923. / br. 5 / str. 6