Križevci

Tečaj Katoličke Akcije za svećenike križevačke biskupije


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

»Hrv. Straža« od 5. rujna donosi, dati­ranu s 4. rujna, slijedeću vijest iz Križe­vaca:

»Nakon duhovnih vježbi održan je danas u biskupskoj rezidenciji tečaj Katoličke Akcije za svećenstvo križevačke biskupije. Sam se tečaj održao nakon održane godiš­nje skupštine Društva sv. Jozafata, kojoj je predsjedao Mons. Dr. Dane Šajatović. Preuzv. Vladika pozvao je na tečaj iz Za­greba Dr. Pavla Lončara, koja je od deset i po do jedan sat poslije podne održao sve­ćenicima dva predavanja i to jedno načelne naravi i drugo praktične. Kod svakoga pre­davanja razvila se debata o svim pitanjima Katoličke Akcije. Konačno je zaključeno, da se u čitavoj križevačkoj biskupiji, u koliko to dosada nije provedeno, organiziraju dru­štva Katoličke Akcije po uzoru zagrebačke nadbiskupije. Preuzv. Vladika će ovih da­na imenovati posebnoga referenta za križevačku biskupiju, koji će se staviti u dodir sa centralnim odborom zagrebačke nadbisku­pije i s njim zajedno raditi. Sva društva Ka­toličke Akcije na teritoriju križevačke bi­skupije bit će pod posebnom zaštitom Sv. Ćirila i Metoda.«

Katolički tjednik 1936./ br. 39/ str. 5